URDHËR Nr. 169, datë 5.6.2020 PER PARANDALIMIN DHE KONTROLLIN E PANDEMISË COVID-19

URDHËR

 Nr. 169, datë 5.6.2020

PËR ZBATIMIN E PROTOKOLLEVE TË OPERIMIT NË TRANSPORTIN AJROR, TRANSPORTIN RRUGOR DHE TRANSPORTIN DETAR, NË KUADËR TË PARANDALIMIT DHE TË KONTROLLIT TË PANDEMISË

COVID-19

Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës, të aktit normativ nr. 3, datë 15.3.2020, “Për Marrjen e Masave të Veçanta Administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”, të ndryshuar, dhe në përputhje me ligjin nr. 10040, datë 22.12.2008, “Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, me ligjin nr. 9251, datë 8.7.2004, “Kodi Detar i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, me ligjin nr. 8308, datë 18.3.1998, “Për transportet rrugore”, të ndryshuar,

URDHËROJ:

 1. Zbatimin e protokolleve të operimit në transportin ajror, transportin rrugor dhe transportin detar, të miratuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në kuadër të parandalimit dhe të kontrollit të pandemisë COVID-19, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij urdhri dhe është pjesë përbërëse e tij.
 2. Ngarkohet Autoriteti i Aviacionit Civil, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, Drejtoria e Përgjithshme Detare dhe Autoritetet portuale, për ndjekjen dhe për zbatimin e këtij urdhri.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I INFRASTRUKTURËS

DHE ENERGJISË

Belinda Balluku

PROTOKOLLET E OPERIMIT

NË TRANSPORTIN AJROR, TRANSPORTIN RRUGOR DHE TRANSPORTIN DETAR, NË KUADËR TË PARANDALIMIT DHE TË KONTROLLIT TË PANDEMISË COVID-19

Protokollet e operimit në transportin ajror, transportin rrugor dhe transportin detar, mundësojnë vendosjen e masave proporcionale dhe efektive, me qëllim garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen e shëndetit të personelit dhe pasagjerëve, duke zvogëluar rrezikun e transmetimit SARSCoV- 2 sa më shumë që të jetë e mundur.

 

 1. MENAXHIMI I OPERIMEVE NË PORTET E HAPURA NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Protokolli ka qellim të ndihmojë në ruajtjen dhe në mbrojtjen e shëndetit të punonjësve të terminaleve, operatorëve të portit, ekuipazheve dhe pasagjerëve, si dhe për parandalimin dhe kontrollin e përhapjes së COVID-19 në portet e hapura në Republikën e Shqipërisë.

 1. FUSHA E VEPRIMIT

Protokolli do të zbatohet nga autoritetet portuale, operatorët portualë, pilotët, agjentët, stivadorët, stafin tjetër të portit, pasagjerët dhe ekuipazhin gjatë kryerjes së operacioneve të pilotimit, akostim/çakostim, ngarkimit dhe shkarkimit të anijeve, transportit të pasagjerëve gjatë kohëzgjatjes së Pandemisë COVID-19.

 1. KËRKESAT E PËRGJITHSHME

Marrja e masave organizative dhe rregullave të hollësishme për kontrollin e epidemisë COVID-19, kontrollin rigoroz të pasagjerëve dhe të ekuipazheve, funksionimin e portit, aktiviteteve operacionale, shëndetin në punë dhe të parandalimin përhapjes se COVID-19. Shkëmbimi i informacionit, izolimi në anije-port, kontrolli i hyrjes, ventilimi dhe dezinfektimi, pajisjet e mbrojtjes personale, trajtim urgjent dhe parandalimi i rrezikut të rasteve të importuara të COVID-19.

 1. MENAXHIMI I INFORMACIONIT DHE RAPORTIMI
 2. Informacione në mbërritje për anijet dhe ekuipazhin e tyre

Sigurimi i shkëmbimit të informacionit me agjentët e anijeve, doganat dhe administratat detare dhe institucione të tjera, dhe formulimi i planeve të punës përkatëse, bazuar në informacionin e mëposhtëm të anijeve dhe ekuipazhit:

1.1 Informacione në lidhje me portet e thirrjeve, oraret e mbërritjes dhe të nisjes.

1.2 Informacione rreth ekuipazhit, pasagjerëve, kushteve të tyre shëndetësore, informacioneve përfshirë ndërrimin e ekuipazhit, personeli që imbarkohet dhe zbarkohet, furnizimet e anijeve dhe personeli i kontaktit.

1.3 Informacione rreth karantinës së anijeve, masave parandaluese.

1.4 Informacione në lidhje me kontaktet e afërt të ekuipazhit gjatë akostimit.

1.5 Informacioni i trajtimit në lidhje me ujërat e zeza dhe ujërat e ballasteve.

 1. Paraqitja e informacionit

Raportimi për çdo 24 orë në njësinë epidemiologjike të portit për parandalimin dhe kontrollin, sipas kërkesave përkatëse.

 1. PROCEDURAT E FUNKSIONIMIT
 2. Grupi i kontrollit i përbërë nga mjeku, përfaqësues të Kapitenarisë, doganës dhe policisë organizon dhe mban një takim para se një anije të hyjë në port për të vlerësuar rrezikun, në lidhje me parandalimin dhe kontrollin epidemisë, për të sqaruar masat specifike parandaluese dhe masat paraprake të punonjësve përkatës, dhe caktimin e personit përgjegjës për këtë çështje.
 3. Autoriteti Portual/porti, përmes agjencisë së anijeve dhe njësisë epidemiologjike, nxit anijet që të kryejnë dezinfektimin, ventilimin dhe punët e tjera të lidhura, personelin që kanë në detyrë gjatë kësaj periudhe, regjistrimin me saktësi të informacionit të identitetit të personave që imbarkojnë dhe zbarkojnë, arsyet e tyre për të hipur apo zbritur nga anija dhe personin e kontaktit.
 4. Anijet e angazhuara në udhëtime ndërkombëtare mund të kryejnë operacionet e ngarkimit dhe të shkarkimit pas përfundimit të kontrollit nga doktori i portit për simptomat epidemiologjike në të cilën rezulton se ekuipazhi është i shëndetshëm.
 5. Përcaktimi i masave të rrepta për shmangien e kontakteve direkte midis personelit në anije dhe atyre në tokë. Plani i sigurisë së facilitetit portual zbatohet plotësisht në port. Forcim i menaxhimit i procedurave të imbarkimit dhe të zbarkimit, duke zbatuar protokollet shtesë të parandalimit dhe kontrollit të COVID-19. Kontroll i rreptësishëm i komunikimit anije-tokë. Anëtarët e ekuipazhit nuk iu rekomandohet të zbresin nëse nuk është tepër e nevojshme.
 6. Agjencia e transportit dhe njësi të tjera portuale bëjnë njoftimin paraprak për personat dhe automjetet që hyjnë dhe dalin nga porti për kontrollin e temperaturës i cili do të kryhet rreptësisht përpara futjes në terminale dhe ambiente të mbyllura. Personat, trupi i të cilëve tejkalon temperature 37.50C janë rreptësisht të ndaluar për të hyrë në port, dhe duhet të jetë raportuar në njësinë epidemiologjike sipas procedurave.
 7. KËRKESAT PËR AUTORITETIN PORTUAL/PORTIN
 8. Pajisjet për kontrollin e temperaturës së trupit sigurohen në hyrje të vendit të punës dhe zonat e punës. Pajisjet e nevojshme mbrojtëse, si: maska, doreza, syze dhe materialet e tjera shërbehen për operatorët dhe sigurohen udhëzimet e duhura për përdorimin e tyre sipas nivelit të rrezikut dhe pozicioneve të tyre të punës.
 9. Autoriteti Portual/Porti do të rrisë rezervën dhe furnizimin me materiale antiepidemike, sigurimin e maskave mjekësore, dorezave, syzeve, veshjeve mbrojtëse, termometra infra të kuqe, dhe dezinfektues etj.
 10. Monitorimi shëndetësor i portit do të forcohet dhe sistemi i raportimit të përditshëm do të vendoset periodikisht.
 11. Personeli do të furnizohet në mënyrë të duhur dhe përparësi me materiale mbrojtëse antiepidemike, produkte dezinfektimi dhe sterilizimi dhe të ngjashme. Blerja, konfigurimi dhe përdorimi i të gjitha pajisjet mbrojtëse për punonjësit e linjës së parë do të jetë parësore, për shkak të rrezikut të lartë.
 12. Materialet e parandalimit të epidemisë përfshijnë, por nuk kufizohen, në: maska të zakonshme, mjekësore maska mbrojtëse të nivelit të lartë, veshje mbrojtëse, syze mbrojtëse ose ekrane mbrojtëse të fytyrës, dezinfektues (klor-antiseptik nga 250 mg/L deri 500 mg/L dezinfektues i klorit ose 75% alkool, i cili nuk duhet të përzihet në përdorim dhe në depo), dorezat e disponueshme, dorezat e gomës, termometrat infra të kuqe, automjete të urgjencës, medikamente të urgjencës.
 13. KËRKESAT PARANDALUESE PËR OPERATORËT PORTUALË
 14. Kërkesat e mbrojtjes për operatorët e terminalëve

1.1 Kontrolli i temperaturës së trupit dhe dokumentimi i kontakteve të afërta të personelit të operatorit portual me ekuipazhin e anijes.

1.2 Asnjë operator në terminal nuk lejohet të hipë në anije ose të kontaktojë drejtpërdrejt me ekuipazhin. Nëse nuk është tepër e nevojshme për punë, personeli duhet të mbajë në një distancë të sigurt prej rreth një metër e gjysmë dhe me masat e vetëmbrojtjes.

1.3 Njoftimet dhe informacione paralajmëruese për mbrojtjen dhe parandalimin e COVID-19 do të publikohen gjatë operacioneve portuale. Nga ekuipazhi kërkohet të veshin maskë, doreza, hi gjene personale dhe mbajtja e një distance prej 1 metri e gjysmë, nëse është e nevojshme që të punohet me punonjësit e terminalit së bashku. Të gjitha ekuipazhet që duhet të punojnë në tokë duhet të kenë kontrolluar temperaturat e trupit të tyre.

1.4 Videokonferenca, Webchat dhe rrjete sociale këshillohet të përdoren për komunikim, duke shmangur mbledhjen e stafit.

 1. Kërkesat parandaluese për pilotët.

2.1 Pilotët, automjetet për transferimin e pilotëve, anijet pilot duhet të jenë duhet të jenë të pandryshuara dhe të kryhet monitorimi i temperaturës trupore periodikisht.

2.2 Gjatë pilotimit, piloti duhet të mbajë higjienën personale, të veshë veshje mbrojtëse, syze, maska, doreza apo pajisje të tjera mbrojtëse personale në mënyrë korrekte gjatë gjithë procesit.

2.3 Gjatë hipjes dhe zbarkimit të anijes, pilotët duhet të zgjedhin sa të jetë e mundur shkallët dhe korridoret jashtë akomodimit për të shmangur zonën e banimit të ekuipazhit.

2.4 Gjatë pilotimit, duhet të njoftohet për të kontrolluar numrin e ekuipazhit në urën e komandimit dhe ura duhet të jetë e ajrosur mirë. Piloti duhet të zvogëlojë ose të shmangë kontaktin me të ekuipazhit, dhe të mbajë një distancë të sigurt fizike. Nëse kushtet e lejojnë, pajisjet e specializuara të komunikimit të tilla si bisedat Walkie-Talkie duhet të përdoren për të shmangur kontaktin me ekuipazhin.

2.5 Piloti duhet të përpiqet të shmangë ushqimin dhe përdorimin e tualetit në bord.

2.6 Piloti duhet të marrë masa dezinfektimi, në përputhje me rregulloret e zbarkimit nga anija. Artikuj të mbeturinave, siç janë pajisjet mbrojtëse të disponueshme duhet të mblidhen dhe përpunohen në përputhje me rregulloret.

2.7 Drejtuesit e automjetit që po transferon pilotin dhe ekuipazhin e anijes pilot duhet të veshin maska, doreza dhe pajisje të tjera mbrojtëse personale në mënyrë korrekte dhe kontrolli i temperaturës së trupit të tyre do të kryhet rregullisht.

 1. Kërkesat e mbrojtjes për personelin tjetër në anije

3.1 Personeli që hip në anije do të ketë maska, doreza, syze dhe pajisje mbrojtëse personale të tjera dhe temperatura e trupit të tyre do të jetë e kontrolluar dhe regjistruar.

3.2 I gjithë personeli që hip në anije është i ndaluar të hyjë në zonën e banimit të ekuipazhit dhe duhet mos kontaktojë direkt ekuipazhin. Nëse është jashtëzakonisht e nevojshme, personeli duhet të punojë në një zonë e hapur dhe të ruajë distancën e sigurt për më shumë se 1 metër e gjysmë.

3.3 Personeli që hip në anije duhet të përpiqet të shmangë ushqimin, përdorimin e tualetit dhe ambientet e pushimit në bord. Pasi të përfundojë puna, personeli duhet të largohet nga anija sa më shpejt të jetë e mundur.

3.4 Personeli që hip në anije duhet të marrë masa dezinfektimi, në përputhje me rregulloret. Artikujt e mbeturinave, siç janë pajisjet mbrojtëse të disponueshme duhet të jenë mbledhur dhe përpunuar në përputhje me rregulloret.

 1. MBROJTA EPIDEMIKE
 2. Kërkesat e ventilimit dhe e ajrimit në mjedis

1.1 Ventilimi mjedisor do të forcohet. Sallat e pritjes, mensa, salla konferencash, zona zyrash dhe hapësira të tjera duhet të jenë të pajisura me alkool dhe furnizime të tjera dezinfektuese dhe dritaret e tyre duhet të hapen rregullisht për ventilim, për të ruajtur qarkullimin e ajrit të brendshëm jo më pak se 3 herë në ditë dhe jo më pak se 30 minuta çdo herë.

1.2 Kondicionerët do të përdoren siç duhet. Preferohet ventilimi natyral.

1.3 Rrethinat duhet të mbahen të pastra dhe të rregullta. Mbeturinat do të pastrohen dhe do të transportohen në kohë.

 1. Pastrimi dhe dezinfektimi.

2.1 Automjetet dhe anijet për transferimin e stafit do të dezinfektohen çdo herë.

2.2 Sipërfaqet e objekteve që shpesh kontaktohen (dritaret e pritjes, butonat e ashensorit, parmakët, dorezat e dyerve etj.) do të spërkaten ose fshihen me përmbajtje dezinfektuese të klorit, klor efektiv 250 mg/L ~ 500 mg/L ose fshihen me peshqirë të lagësht dezinfektues.

2.3 Zonat e mbledhjes së personelit (të tilla si: salla e pritjes, zona e zyrës, banja etj.) do të pastrohen dhe do të dezinfektohen të paktën dy herë në ditë në interval të rregullt. Këto zona do të spërkaten me dezinfektues që përmban klor (duke përdorur dezinfektues në një raport prej jo më pak se 1:50) për të siguruar që dezinfektimi përqendrimi është 20–30 ml për metër kub ose do të fshihet me dezinfektim në një përqendrim prej jo më pak se 75% alkool për pajisjet e lidhura dhe zonat që preken nga shumë njerëz. Asnjëherë nuk do të përdoret një përzierje të dezinfektuesve që përmbajnë klor dhe dezinfektues të alkoolit.

2.4 Zonat do të mbahen relativisht të mbyllura për të arritur efektin e dezinfektimit gjatë spërkatjes me dezinfektuesit. Dritaret nuk do të hapet deri 20 minuta më vonë nga spërkatja e dezinfektuesit për të mbajtur përsëri ventilimin natyral. Këto zona mund të rifillojnë duke punuar normal pas të paktën 10 minutash.

2.5 Kontejnerët e plehrave, siç janë koshat e plehrave do të pastrohen më shpesh dhe dezinfektohen rregullisht. Këto enë mbeturinash mund të spërkaten me një dezinfektues që

 

përmban klor, që përmban 250 mg/L deri 500 mg/L, ose të fshihen me peshqir të lagësht të dezinfektuar.

 1. Mbrojtja e higjienës

3.1 Një ose dy pika kontrolli të temperaturës së trupit pa kontakt do të vendosen në hyrjet dhe në daljet. Kur kryhet kontrolli i temperaturës së trupit, personeli do të përpiqet të mbajë distancën më shumë se 1 metër e gjysmë nga personi i kontrolluar, duke veshur rroba pune, mbrojtëse maska, doreza të disponueshme ose doreza gome dhe nëse është e mundur syze mbrojtëse.

3.2 Disa punëtorë operativë, vizitorë, personel biznesi që duhet të hyjnë në të zonat e punës do të veshin maska mbrojtëse, nuk do të kenë kontaktin fizik, siç janë shtrëngimi i duarve dhe përqafimi, si dhe do të mbajnë higjienë personale.

3.3 Zona e mbledhjes së personelit do të jetë e ndarë në një distancë të arsyeshme.

3.4 Të gjithë pjesëmarrësit do të veshin maska mbrojtës në distance më shumë se 1 metër e gjysmë. Koha e takimit duhet të kontrollohet dhe dritaret mbahen të hapura nëse koha e takimit të jetë shumë e gjatë. Vendi i takimit, mobiliet, furnizimet duhet të dezinfektohen pasi të jenë përfunduar.

3.5 Do të shmangen mbledhjet e personelit për ngrënien. Ambientet e ushqimit do të dezinfektohen çdo herë para dhe pas përdorimit. I gjithë personeli do të veshë maska mbrojtëse duke shmangur kontaktin fizik dhe duke larë duart shpesh. Do të përdorem produkte të dezinfektimit të bazuara në alkool (siç është zgjidhja 75% e alkoolit) për të duar të pastra nëse nuk ka ujë të pastër.

3.6 Do të përdoret peshqir të lagësht për dezinfektim për të fshirë dorezat e dyerve, telefonat, tastierat, dhe çdo vend tjetër kontakti.

3.7 Përveç inspektimit ditor të sigurisë dhe funksionimit të mallrave të rrezikshëm, do t’u kushtohet vëmendje rreziqeve elektrostatike që mund të shkaktohen nga veshja mjeteve mbrojtëse (nëse ka). Procedurat e eliminimit statik do të kryhen kur kryen hyrje në zonat e operimit të mallrave të rrezikshme.

 1. Terminali i pasagjerëve duhet të zbatojë parandalimin dhe kontrollin, në përputhje me protokollet mbi COVID-19, “Parandalimin dhe kontrollin epidemik në pasagjerë, terminalet me kategori të ndryshme rreziku”.
 2. PLANIFIKIMI I DUHUR I URGJENCËS
 3. Autoriteti Portual/porti do të krijojë dhe do të përmirësojë planet e emergjencës, duke përmirësuar kushtet e karantinës ekzistuese, si sistemi ventilimit dhe rinovimi i ambienteve me kushte të mira dhe sipas kritereve. Transferimin e karantinës në një kat nëntokë, duke e përshtatur me situatën e re të shkaktuar nga COVID-19 dhe situata të ngjashme në të ardhmen për lehtësimin e transportit të pacientëve.
 4. Do të kryhet bashkëpunim intensiv midis departamenteve, degëve doganore, policisë kufitare dhe emigracionit, si dhe administratës detare për shkëmbimin e informacionit me shëndetësinë lokale, transportin dhe të tjera departamente. Në rast se do të rezultojë pacient i dyshimtë me shenja të sëmundjeve që mund të përhapin infeksione dhe epidemi do të kryhen procedura, sipas udhëzimeve të MSHMS-së, ISHP-së dhe OBSH-së, të cilat janë të përcaktuara mirë, sipas kësaj skemës operimit në vijim. Sektori i mbrojtjes epidemiologjike merr pacientin, transporton atë në ambientet e karantinës. Pas kryerjes dhe marrja e anamnezës dhe vizita mjekësore nga personeli, bëhet izolimi i tij në karantinë dhe njoftohen strukturat, si: shefi i Departamentit të Kontrollit të Sëmundjeve Infektive në ISHP Tiranë, shefin e NJVKSH-së Rajonale dhe shefin e Repartit Infektiv Rajonal për kryerjen e testit COVID-19 dhe ndjekjen e procedurave në vazhdimësi.
 5. Nëse dikush nga ekuipazhi gjenden me ethe, kollitje dhe kushte të tjera anormale shëndetësore anijes i kërkohet të ventilojë dhe dezinfektohet dhe të gjithë anëtarët e ekuipazhit duhet të veshin maska mbrojtëse të nivelit të lartë, izolimi i personelit dhe masa të tjera parandaluese. Në të njëjtën kohë, autoritetet e portit/porti do të miratojnë masa të rrepta të izolimit të tyre, do të bashkëpunojnë me departamentet përkatëse për t’u marrë me hetimin dhe më izolimin e kontakteve të ngushta personeli i njësive të tyre.
 6. Kur një person është gjetur me të vjella me simptoma të rastit të dyshuar COVID-19, të vjellat do të mbulohen dhe do të dezinfektohen menjëherë me një sasi të mjaftueshme të dezinfektues (siç është dezinfektuesi që përmban klor) ose një dezinfektues efektiv i thatë peshqir me materiale absorbuese të disponueshme. Pasi të jenë hequr të vjellat, dezinfektuesit që përmbajnë klor

 

do të përdoren për dezinfektimin e sipërfaqes së objektit.

 1. Pas izolimit të personit të dyshuar të infektuar, do të dezinfektohen plotësisht dhoma e kujdesit të përkohshëm dhe zonat e tjera që mund të jenë të kontaminuara. Anijet dhe automjetet e përdorura për transferimin e personave të dyshuar të infektuar do të dezinfektohet plotësisht pasi transferimi të ketë përfunduar.
 2. KËRKESAT PËR MJETET DETARE TË TRANSPORTIT TË UDHËTARËVE DHE TERMINALET E DEDIKUARA PËR OPERIMIN E NJERËZVE DHE TË MJETEVE NË PORT
 3. Kërkesat për mjetet detare të transportit të udhëtarëve

1.1 Mjetet detare të transportit të pasagjerëve lejohen të mbajnë deri në 70% të kapacitetit të tyre maksimal të pasagjerëve të përcaktuar me legjislacionin aktual, në varësi riskut të përhapjes së infeksionit.

1.2 Mjetet detare të transportit të pasagjerëve që kanë kabina lejohen të transportojnë deri në 80% të aftësisë së tyre origjinale të akomodimit të pasagjerëve, në varësi të riskut përhapjes së infeksionit.

1.3 Pasagjerët duhet të mbajnë një distancë prej 1.5 metrash ndërmjet njëri-tjetrit gjatë hipjes, zbarkimit dhe në të gjitha zonat e anijes.

1.4 Vetëm një pasagjer të lejohet për kabinën, përveç kur pasagjerët janë të së njëjtës familjeje.

1.5 Personat me nevoja të veçanta t’u lejohet shoqërimi nga një person tjetër.

1.6 Maskat janë të detyrueshme të mbahen nga pasagjerët dhe anëtarët e ekuipazhit.

1.7 Mjetet detare të transportit të pasagjerëve që ofrojnë ndenjëse për pasagjerët në salla të dedikuara të përcaktohet ulja e udhëtarëve, në një mënyre e cila ruan distancën midis udhëtarëve.

1.8 Mjetet detare të transportit të pasagjerëve duhet të kenë spote informative dhe të luajnë mesazhe audio në foninë e anijeve.

1.9 Ekuipazhi në mjetet detare të transportit të pasagjerëve do t’u nënshtrohen trajnimeve specifike lidhur me zbatimin e protokollove.

1.10 Rregulla të veçanta të higjienës personale do të zbatohen nga të gjithë pasagjerët.

1.11 Të gjitha mjetet detare të transportit të pasagjerëve do të kenë stacione dezinfektimi në zona të ndryshme.

1.12 Mjetet detare të transportit të pasagjerëve do të pastrohen dhe dezinfektohen rregullisht.

1.13 Mjetet detare të transportit të pasagjerëve do të sigurojnë ventilim dhe ajër të kondicionuar.

1.14 Rregulla të veçanta do të zbatohen për administrimin e duhur të një rasti të dyshuar COVID-19 (izolimi në një zonë të veçantë, zbarkimi në portin tjetër, i cili ka aftësinë e nevojshme për administrimin e çështjes, përcjelljen e kontakteve të pacientit etj.).

1.15 Rregullat speciale do të zbatohen në të gjitha pikat e shërbimit të pasagjerëve (bare, restorante, dhoma ngrënie) të mjeteve detare të transportit të pasagjerëve.

 1. Masat e kontrollit terminalet e dedikuara për operimin të pasagjerëve në port

2.1 Para imbarkimit në mjetet detare të transportit, pasagjerët janë të detyruar të dorëzojnë një pyetësor të gjendjes shëndetësore të mbushur më parë (të disponoheshe në sportele të portit ose mund të shkarkohet nga faqja web, gjatë imbarkimit së bashku me biletën).

2.2 Ekzaminimi me kamera termike në distancë nga monitorë të kontrolluar dhe specialistë të trajnuar të aplikohet në terminale për të gjithë pasagjerët që hyjnë në mjetet detare të transportit të pasagjerëve.

2.3 Pasagjerët duhet të mbajnë një distancë prej 1.5 metrash ndërmjet njëri-tjetrit gjatë hipjes, zbarkimit dhe në të gjitha zonat e terminalit.

2.4 Personat me nevoja të veçanta t’u lejohet shoqërimi nga një person tjetër.

2.5 Maskat janë të detyrueshme të mbahen nga pasagjerët dhe operatorët.

2.6 Lëvizja e pasagjerëve nga terminali në drejtim të mjetit detar të transportit të pasagjerëve dhe anasjelltas të bëhet në linja të kufizuara dhe të shënuara me distancën 1.5 metër nga njëra-tjetra.

2.7 Terminalet e pasagjerëve që ofrojnë ndenjëse për pasagjerët në salla të dedikuara të përcaktohet ulja e udhëtarëve në një mënyre e cila ruan distancën midis udhëtarëve.

2.8 Shenjat e veçanta do të tregojnë se ku një pasagjer i lejohet të ulet.

2.9 Ekzaminimi i temperaturës me kamera termike në distancë nga monitorë të kontrolluar dhe specialistë të trajnuar, të aplikohet për të gjithë pasagjerët në hyrje të terminalit gjatë imbarkimit dhe para pikave të kontrollit të terminalit gjate zbarkimit. 2.10 Një broshurë e shtypur me instruksione nga organi shëndetësor publik, duke shpjeguar masat, duhet t’u jepet të gjithë pasagjerëve.

2.11 Terminalet e pasagjerëve duhet të ketë spote informative dhe luajnë mesazhe audio në foninë e terminalit.

2.12 Punonjësit e terminaleve të pasagjerëve do t’u nënshtrohen trajnimeve specifike lidhur me zbatimin e udhëzimeve.

2.13 Rregulla të veçanta të higjienës personale do të zbatohen nga të gjithë pasagjerët.

2.14 Terminalet e transportit të pasagjerëve do të kenë stacione dezinfektimi në zona të ndryshme.

2.15 Terminalet e transportit të pasagjerëve do të pastrohen dhe dezinfektohen rregullisht.

2.16 Terminalet e transportit të pasagjerëve do të sigurojnë ventilim dhe ajër të kondicionuar.

2.17 Rregulla të veçanta do të zbatohen për administrimin e duhur të një rasti të dyshuar COVID-19 (izolimi në një zonë të veçantë, zbarkimi në portin tjetër, i cili ka aftësinë e nevojshme për administrimin e çështjes, përcjelljen e kontakteve të pacientit etj.).

2.18 Rregullat speciale do të zbatohen në të gjitha pikat e shërbimit të pasagjerëve (bare, restorante, dhoma ngrënie) në terminalet e transportit të pasagjerëve.

Këto masa do të ndiqen edhe për jahte private që vijnë nga jashtë pas heqjes së kufizimeve.

 1. PËRGJEGJËSIA

Ngarkohen për zbatimin e këtij udhëzimi, si dhe shtojcave përkatëse, Drejtoria e Përgjithshme Detare, autoritetet portuale/drejtuesit e porteve, drejtoritë rajonale për kufirin dhe migracionin dhe degët doganore në portet e hapura të Republikës së Shqipërisë.

URDHËR 17.06.2020 Ministria e Transportit Balluku